FACEBOOK NK VIR

STATUT

ŠPORTNEGA DRUŠTVA VIR

 

1. Člen

 

Ime društva:              ŠPORTNO DRUSTVO VIR

Sedež društva:         VIR, Zoisova ul. 43, Sl 1230 Domžale

 

2. Člen

 

Društvo je pravna oseba. Ima štampiljko z napisom ŠPORTNO DRUSTVO VIR in žogo v sredini.

Oblika štampiljke je okrogla. Premer je 3 cm.

 

3. Člen

 

Društvo lahko sodeluje in se vključuje v ostala društva, sodeluje z drugimi pravnimi osebami, zlasti z društvi, ki delujejo na športnem področju.

4. Člen

 

Delo društva in njegovih organov je javno. Svoje člane društvo obvešča:

 

- s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,

- preko društvenega glasila,

- preko sredstev javnega obveščanja.

- preko internetne strani društva

Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik

društva.

 

5. Člen

NAMEN IN CILJI DRUŠTVA

 

Namen društva je organiziranje in izvajanje različnih oblik športnih dejavnosti na tekmovalni, ljubiteljski in rekreativni ravni. Cilji delovanja društva so predvsem: 

 

- množičnost in popularizacija športnih dejavnosti med prebivalstvom,

- razvoj lastnega strokovnega kadra,

- zagotavljanje potrebnih pogojev za izvedbo športnih dejavnosti,

- skrb za izobraževanje svojih članov,

- organizacija in vodenje športnih tekmovanj,

- skrb za vključevanje mladih v športne dejavnosti,

- organizacija kulturnih in zabavnih prireditev,

- urejanje družabnih in športnih prostorov,

- izvedba prostovoljnih akcij,

- sodelovanje z drugimi organizacijami, skupnostmi, društvi,

- izvedba aktivnosti v korist društva,

- predstavitev in propagiranje svoje dejavnosti navzven,

- organizacija in izvedba drugih akcij, za katere se bodo dogovorili.

 

6. Člen

 

Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:

 

- organizira in vodi športna tekmovanja,

- skrbi za dvig strokovnega znanja svojih članov,

- organizira javna tekmovanja s področja športa,

- sodeluje pri vzgoji svojih članov,

- sodeluje z drugimi društvi z istimi športnimi panogami,

- skrbi za kakovostno pripravo svojih članov, ki tekmujejo,

- skrbi za množično športno rekreacijo in popularizacijo športa svojih članov.

 

Vse navedene naloge bodo člani društva opravljali na nepridobitni podlagi.

 

7. Člen

 

Pridobitno dejavnost društvo opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti predpisuje ZDru-1 in le v obsegu potrebnem za uresničevanje namena in cikjev društva oziroma nepridobitne dejavnosti.

Pridobitna dejavnost je povezana z nameni in cilji društva, če lahko neposredno pripomore k uresničevanju namena oziroma ciljev društva, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov društva:

 

- P 85.510 - Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

- N 82.300 - Organiziranje razstav, sejmov, srečanj (s poudarkom na športu)

- M 73.120 - Posredovanje oglaševalskega prostora (za sponzorje in donatorje, reklame na dresih, športnih klubskih oblačilih, koledarjih, plakatih, ...)

- 79.120 - Dejavnost organizacije potovanj (za člane društva)

- R 93.130 - Druge športne dejavnosti

- I 56.104 - Začasni gostinski obrati

- I 56.300 - Strežba pijač

- I 56.300 - Druga oskrba z jedmi

 

Pridobitno dejavnost društvo opravlja skladno s področno zakonodajo.

 

Pridobitna dejavnost mora biti povezana z namenom in nalogami društva. Obseg dejavnosti je dopusten le v obsegu, potrebnem za izvajanje osnovnih nalog društva.

 

Če društvo pri opravljanju svoje pridobitne dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje svoje temeljne nepridobitne dejavnosti.

  

8. Člen

 

ČLANSTVO

 

Članstvo v društvu je prostovoljno. Član društva lahko postane vsak, ki je polnoleten, sprejme ta statut, plača članarino in njegovo članstvo potrdi upravni odbor.

Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuji državljan, član je lahko tudi mladoletna oseba, vendar je brez glasovalne pravice do svoje polnoletnosti. Glasovalna pravica se v tem primeru prenese na njegovega zakonitega zastopnika. Zakoniti zastopnik lahko glasuje tudi za več mladoletnih oseb. Društvo ima redne in častne člane.

 

9. Člen

 

Pravice članov so:

 

- da volijo in so izvoljeni v organe društva,

- da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva,

- da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem

 

Dolžnosti članov so:

 

- da spoštujejo statut in druge akte in sklepe organov društva,

- da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,

- da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi občni zbor društva,

- da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,

- da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane društva,

- da varujejo ugled društva.

 

10. Člen

 

Članstvo v društvu preneha:

 

- s prostovoljnim izstopom,

- s črtanjem,

- z izključitvijo,

- s smrtjo.

 

Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.

Upravni odbor člana črta iz članstva, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.

O izključitvi člana društva odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu z Disciplinskim pravilnikom.

 

11. Člen

 

ORGANI DRUŠTVA SO:

 

- občni zbor,

- upravni odbor,

- nadzorni odbor,

- disciplinska komisija.

  

12. Člen

OBČNI ZBOR

 

Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani.

 

Občni zbor je lahko reden ali izreden.

Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno.

Izredni občni zbor se sklicuje po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov društva.

Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi za katero je bil sklican.

 

13. Člen

 

O terminu občnega zbora in predloženemu dnevnemu redu morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem.

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov.

Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj deset (10) članov.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločajo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne, po dogovoru pa tudi javne.

 

14. Člen

Naloge občnega zbora so:.

 

- sklepa o dnevnem redu,

- sprejema, spreminja statut ter druge akte društva,

- sprejema program dela društva,

- sprejema finančni načrt in zaključni račun,

- voli in razrešuje predsednika, ter ostale voljene člane UO in NO in disciplinske komisije.

- odloča o višini članarine,

- odloča o pritožbah zoper sklepe UO , NO in disciplinske komisije

- odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,

- dokončno odloča o izključitvi člana iz društva,

- odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva,

- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,

- sklepa o prenehanju društva.

 

Posamezni predlogi za razpravo na občnemu zboru morajo biti v pisni obliki poslani UO najmanj osem (8) dni pred zasedanjem občnega zbora.

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja.

 

15. Člen

 

UPRAVNI ODBOR

 

Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih prejetih na občnem zboru.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

Upravni odbor šteje osem (8) članov. Sestavljajo ga predsednik in podpredsednik po svoji funkciji, 2 člana, predstavnik trenerjev, predstavnik staršev, tajnik in blagajnik.

Upravni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno. Mandatna doba članov upravnega odbora je štiri (4) leta. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

 

16. Člen

 

Naloge upravnega odbora so:

- sklicuje občni zbor,

- skrbi za izvrševanje programa dela društva,

- pripravlja predloge aktov društva,

- pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa,

- skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,

- upravlja s premoženjem društva,

- ustanavlja in ukinja komisije društva,

- uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge , ki mu jih še dodatno naloži občni zbor.

 

17. Člen

 

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik društva.

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov UO.

Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika komisij določi upravni odbor. Člani komisije so lahko le člani društva. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma društvo lahko povabi k sodelovanju pri delu komisije tudi zunanje sodelavce.

 

18. Člen

 

Društvo lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metoda dela društva, organizirane po interesnem principu članov društva. Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članov društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom društva.

Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru.

 

19. Člen

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru, kateremu je za svoje delo tudi odgovoren.

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh (3) članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani med seboj izvolijo predsednika.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotna večina članov. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

Mandatna doba članov nadzornega odbora je štiri (4) leta.

 

20. Člen

Disciplinska komisija

 

Člane disciplinske komisije voli občni zbor za dobo štirih (4) let. Sestavljajo jo trije člani in dva namestnika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva.

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.

 

21. Člen

 

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

 

- kršitve določb statuta,

- nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,

- neizvrševanje sklepov organov društva,

- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

 

22. Člen

 

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija so:

- opomin,

- javni opomin,

- izključitev.

Na sklep, ki ga izda disciplinska komisija, ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, kot drugostopenjski organ.

23. Člen

 

Predsednik društva

 

Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi ter organizacijami v državi in tujini.

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo dveh (2) let. Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.

V primeru njegove odsotnosti ga nadomešča podpredsednik društva

24. Člen

Tajnik društva – sekretar društva

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik/sekretar društva, ki ga medsebojno izvolijo člani UO. Za svoje delo je odgovoren UO.

 

25. Člen

Finančno in materialno poslovanje društva

Viri dohodkov:

- članarina,

- darila,

- volila,

- dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic,

- prispevki sponzorjev,

- javna sredstva,

- drugi viri.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mara porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

 

26. Člen

 

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme

občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

 

27. Člen

 

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik društva.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno-materialnem

poslovanju, v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno-materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društvo.

Društvo ima svoj transakcijski račun pri BANKI NLB, Poslovalnica Domžale.

 

28. Člen

 

Blagajnik

Delo blagajnika je javno. Volijo ga člani UO medsebojno.

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaprosi društvo finančnega strokovnjaka, v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

29. Člen

 

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana v inventarno knjigo.

Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora.

Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora.

 

30. Člen

Društvo ima tudi častne člane.

Naziv častnega člana društva lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za uspešno delo in razvoj društva. 

31. Člen

 

Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno,moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

32. Člen

 

Prenehanje društva

Društvo lahko preneha:

- po sklepu občnega zbora z večino prisotnih članov, vendar najmanj tretjino (1/3) vseh članov,

- po samem zakonu.

V primeru prenehanja delovanja društva preide po poravnavi vseh njegovih obveznosti premoženje društva pravnemu nasledniku, ki ga društvo ob prenehanju delovanja določi v sklepu. V kolikor takega sklepa ni, se s premoženjem ravna kot to določa zakon, ki ureja delovanje društev. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. Vsaka delitev premoženja med člane je nična. O sklepu o prenehanju mora predsednik ali oseba, ki jo je zbor članov pooblastil, v 30 (tridesetih) dneh obvestiti upravni organ, pri katerem je društvo registrirano.

 

PREHODNE DOLOČBE

Z dnem sprejetja prečiščenega besedila tega statuta, preneha veljati statut društva, ki je bil sprejet dne 20.10.2016. Statut začne veljati takoj, uporablja pa se od dne, ko pristojni organ izda odločbo, da je statut v skladu z Zakonom o društvih.

 

 

PREDSEDNIK                                                                             

Grega Stanek                                                                                                                               Domžale, 22.7.2020

 

SPONZORJI

Servis vodovodno ogrevalnih naprav Stane Srša s.p. Elektroinstalacije, montaža in servis ogrevalnih naprav Breznik Tomaž s.p. Temnenje stekel, digitalni tisk in graviranje Bleki Zobozdravstvo Pohlen FITFIT_270X210.jpg