FACEBOOK NK VIR

STATUT

ŠPORTNEGA DRUŠTVA VIR

 

1. Člen

 

Ime društva:              ŠPORTNO DRUSTVO VIR

Sedež društva:         VIR, Zoisova ul. 43, Sl 1230 Domžale

 

2. Člen

 

Društvo je pravna oseba. Ima štampiljko z napisom ŠPORTNO DRUSTVO VIR in žogo v sredini.

Oblika štampiljke je okrogla. Premer je 3 cm.

 

3. Člen

 

Društvo lahko sodeluje in se vključuje v ostala društva, sodeluje s drugimi pravnimi osebami, zlasti z društvi, ki delujejo na športnem področju.

4. Člen

 

Delo društva in njegovih organov je javno. Svoje člane društvo obvešča:

 

- s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,

- preko društvenega glasila,

- preko sredstev javnega obveščanja.

- preko internetne strani društva

Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik

društva.

 

5. Člen

NAMEN IN CILJI DRUŠTVA

 

Društvo bo delovalo na naslednjih področjih:

 

- skrb za izobraževanje svojih članov,

- organizacija in vodenje športnih tekmovanj,

- skrb za vključevanje mladih v športne dejavnosti,

- organizacija kulturnih in zabavnih prireditev,

- urejanje družabnih in športnih prostorov,

- izvedba prostovoljnih akcij,

- sodelovanje z drugimi organizacijami, skupnostmi, društvi,

- izvedba aktivnosti v korist društva,

- predstavitev in propagiranje svoje dejavnosti navzven,

- organizacija in izvedba drugih akcij, za katere se bodo dogovorili.

 

6. Člen

 

Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:

 

- skrbi za dvig strokovnega znanja svojih članov,

- organizira javna tekmovanja s področja športa,

- sodeluje pri vzgoji svojih članov,

- sodeluje z drugimi društvi z istimi športnimi panogami.

  

7. Člen

 

Zaradi zagotavljanja dodatnih finančnih virov bo društvo opravljalo tudi gostinsko dejavnost kot pridobitno dejavnost.

Gostinsko dejavnost bo društvo opravljalo le kot dopolnilno dejavnost; prihodki zbrani od te dejavnosti bodo služili za pokrivanje tekočih stroškov društva.

  

8. Člen

 

ČLANSTVO

 

Članstvo v društvu je prostovoljno. Član društva lahko postane vsak, ki je polnoleten, sprejme ta statut,plača članarino in njegovo vlogo potrdi upravni odbor.

Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuji državljan, član je lahko tudi mladoletna oseba, vendar je brez glasovalne pravice do svoje polnoletnosti. Glasovalna pravica se v tem primeru prenese na njegovega zakonitega zastopnika.

Društvo ima redne in častne člane.

 

9. Člen

 

Pravice članov so:

 

- da volijo in so izvoljeni v organe društva,

- da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva,

- da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,

- da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,

- da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim

poslovanjem.

 

Dolžnosti članov so:

 

- da spoštujejo statut in druge akte in sklepe organov društva,

- da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,

- da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi občni zbor društva,

- da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,

- da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane društva,

- da varujejo ugled društva.

 

10. Člen

 

Članstvo v društvu preneha:

 

- s prostovoljnim izstopom,

- s črtanjem,

- z izključitvijo,

- s smrtjo.

 

Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.

Člana črta iz članstva upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.

O izključitvi člana društva odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu z Disciplinskim pravilnikom.

 

11. Člen

 

ORGANI DRUŠTVA SO:

 

- občni zbor,

- upravni odbor,

- nadzorni odbor,

- disciplinska komisija.

  

12. Člen

OBČNI ZBOR

 

Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani.

 

Občni zbor je lahko reden in izreden.

Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno.

Izredni občni zbor se sklicuje po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov društva.

Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30. dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izrednega občnega  zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi za katero je bil sklican.

 

13. Člen

 

O sklicu občnega zbora in predloženemu dnevnemu redu morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem.

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov.

Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj deset (10) članov.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločajo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne, po dogovoru pa tudi javne.

 

14. Člen

Naloge občnega zbora so:.

 

- sklepa o dnevnem redu,

- sprejema, spreminja statut in druge akte društva,

- sprejema program dela društva,

- sprejema finančni načrt in zaključni račun,

- voli in razrešuje predsednika, ter ostale voljene člane UO in NO in disciplinske komisije.

- odloča o višini članarine,

- odloča o pritožbah zoper sklepe UO , NO in disciplinske komisije

- odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,

- dokončno odloča o izključitvi člana iz društva,

- odloča o drugih zadevah, kijih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva,

- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,

- sklepa o prenehanju društva.

 

Posamezni predlogi za razpravo na občnemu zboru morajo biti v pisni obliki poslani UO najmanj osem (8) dni pred sklicem občnega zbora.

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja.

 

15. Člen

 

UPRAVNI ODBOR

 

Upravni  odbor je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih prejetih na občnem zboru.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

Upravni odbor šteje pet (5) članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, član, predstavnik trenerjev in predstavnik staršev

Upravni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno. Mandatna doba članov upravnega odbora je štiri (4) leta.

 

16. Člen

 

Naloge upravnega odbora so:

- sklicuje občni zbor,

- skrbi za izvrševanje programa dela društva,

- pripravlja predloge aktov društva,

- pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa,

- skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,

- upravlja s premoženjem društva,

- ustanavlja in ukinja komisije društva,

- uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge , ki mu jih še dodatno naloži občni zbor.

 

17. Člen

 

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik društva.

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov UO.

Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika komisij določi upravni odbor. Člani komisije so lahko le člani društva. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma društvo lahko povabi k sodelovanju pri delu komisije tudi zunanje sodelavce.

 

18. Člen

 

Društvo lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metoda dela društva organizirane po interesnem principu članov društva. Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članov društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom društva.

Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru.

 

19. Člen

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh (3) članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani izmed sebe izvolijo predsednika.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

Mandatna doba članov nadzornega odbora je štiri (4) leta.

 

20. Člen

Disciplinska komisija

 

Člane disciplinske komisije voli občni zbor za dobo štirih (4) let. Sestavljajo jo trije člani in dva namestnika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva.

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.

 

21. Člen

 

Disciplinske kršitve, kijih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

 

- kršitve določb statuta,

- nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,

- neizvrševanje sklepov organov društva,

- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

 

22. Člen

 

Disciplinski ukrepi, kijih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče Disciplinska komisija so:

- opomin,

- javni opomin,

- izključitev.

Na sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, kot  drugostopenjski organ.

23. Člen

 

Predsednik društva

 

Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini.

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo dveh (2) let. Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.

24. Člen

Tajnik društva – Sekretar društva

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik/sekretar društva, ki ga medsebojno izvolijo člani UO. Za svoje delo je odgovoren UO.

 

25. Člen

Finančno in materialno poslovanje društva

Viri dohodkov:

- članarina,

- darila,

- volila,

- dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic,

- prispevki sponzorjev,

- javna sredstva,

- drugi viri.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mara porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

 

26. Člen

 

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, kijih sprejme

Občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

 

27. Člen

 

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in podpredsednik društva.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem

poslovanju v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno

materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društvo.

Društvo ima svoj transakcijski račun pri BANKI NLB, Poslovalnica Domžale.

 

28. Člen

Delo blagajnika je javno.

Blagajnika volijo člani UO medsebojno.

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaprosi društvo finančnega strokovnjaka, v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

29. Člen

 

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana v inventarno knjigo.

Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora.

Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora.

 

30. Člen

Društvo ima tudi častne člane.

Naziv častnega člana društva lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za uspešno delo in razvoj društva. 

31. Člen

 

Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno,moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

32. Člen

 

Prenehanje društva

Društvo lahko preneha:

- po sklepu občnega zbora z večino prisotnih članov,

- po samem zakonu.

V primeru prenehanja društva preide premoženje društva v last KS Tomo Brejc Vir.

Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

 

Spremembe statuta in popravljen statut je sprejel občni zbor dne 20. Oktobra 2016 in stopi v veljavo s 1. Novembrom 2016

 

PREDSEDNIK

Stane Srša

 

Na spodnji povezavi lahko dobite še zapisnik zadnje občne skupščine :

https://ufile.io/2b719

 

SPONZORJI

Servis vodovodno ogrevalnih naprav Stane Srša s.p. Elektroinstalacije, montaža in servis ogrevalnih naprav Breznik Tomaž s.p. Temnenje stekel, digitalni tisk in graviranje Bleki Zobozdravstvo Pohlen FITFIT_270X210.jpg